תנאי שימוש באתר האינטרנט AppZone

מבוא

אתר AppZone.co.il מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו. השימוש באתר (כמוגדר להלן) לרבות התכנים והשירותים המוצגים בו באמצעות מכשירי הקצה השונים בכפוף לתנאי השימוש להלן ("תנאי השימוש" או "התקנון"), כמו כן משתמש אשר עושה שימוש באפליקציית AppZone (באחד או יותר ממכשירי הקצה) כפוף גם לתנאי השימוש של אפליקציית AppZone. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

בתנאי שימוש אלה:
  • "תכנים" – כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות AppZone ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר ל-AppZone זכות שימוש בהם.
  • "האתר" – אתר AppZone בכתובת appzone.co.il ותתי שמות המתחם sub domains, כפי שניתן לצפות ולהשתמש בהם מכל מכשיר קצה לרבות באמצעות אפליקציית AppZone. לצורך תנאי שימוש אלה המונח אתר יכלול גם את אפליקציית AppZone
  • "מפעיל האתר" – הבעלים ומנהל האתר AppZone.co.il
  • האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
  • לשימת לבך, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
  • בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למפעיל האתר בכתובת דוא"ל admin@appzone.co.il מפעיל האתר יעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
השימוש באתר
 • השימוש באתר, השירותים ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 • ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
 • מפעיל האתר AppZone רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בקשר לכך.
 • מפעיל האתר AppZone אינה מתחייבת שהאתר (לרבות, למען ספק, שירותים באתר) לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית לשרתי AppZone, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל AppZone או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ו-מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
קישורים והפנית מהאתר
 • יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מםעיל האתר אינו אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור. מפעיל האתר רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  תכנים המפורסמים ב-AppZone על ידי גולשים
 • חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הנך נמצא.
 • מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 • במידה שמצאת בתכנים הנמצאים באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות המפרטות בסעיף ‎1 לעיל, אתה מתבקש להודיע על כך למפעיל האתר זה לכתובת admin@appzone.co.il.
 • על הפנייה לכלול קישור (Link) לעמוד בו מופיע התוכן אשר בגינו אתה פונה בקשר אליו נמסרת הודעתך. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.
 • אנא ציין במסגרת הפנייה מה העילה אשר בגינה הינך פונה לחברה (לדוגמה: הפרת זכויות יוצרים, לשון הרע או פגיעה בפרטיות) ומהן הנסיבות במסגרתן נוצרה הפגיעה.
 • אנא פרט במסגרת הפנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.
 • יש לכלול בפנייה הרשאה מפורשת להעברת הפרטים הנכללים בפנייה לגורמים הרלבנטיים, לרבות לרשויות האכיפה (באם יהא בכך צורך) וכן לגולש אשר העלה את התוכן בגינו הוגשה הפנייה. בהעדר אישור כאמור לא נוכל לטפל בפנייתך.
 • בהתאם, במידה שתידרש לספק פרטים ומידע נוספים אנא ספק אותם בהקדם. אי מענה במועד עלול להקשות על הטיפול בפנייה וכן עלול לעכב את הטיפול בה.
 • אנא הפנה את פניותיך בעניין זה לכתובת הדוא"ל לעיל ולא באופן אחר, שכן פנייה באמצעות אפיקים אחרים עלולה לעכב את הטיפול בפנייה באופן משמעותי.
 • פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך שבעה (7) ימי עסקים. אולם, מאחר וברצוננו לבצע בדיקה מתאימה בקשר לכל פנייה ייתכן כי הטיפול בפנייה יארך פרק זמן ארוך יותר. האמור בפנייתך עלול, לעיתים, לסתור זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן ייתכן כי יהא עלינו לבדוק את הדברים גם עמם. בכל מקרה, החברה תעשה מאמץ לטפל בפניות הגולשים בתוך זמן סביר ממועד פנייתם, תוך שימת לב מתאימה לכל פנייה. אנא תשומת ליבך כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.
 • מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 • דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה למפעיל האתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני"). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.
 • עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.
 • מפעיל האתר ממליצ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. מפעיל האתר מבהיר, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
קניין רוחני
 • מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר– לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של מפעיל האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלו, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעיל האתר או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש.
 • על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום ב-AppZone נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לאתר תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום ב-AppZone, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם ב-AppZone. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.
קניות, פרסומות ומידע מסחרי
 • מפעיל האתר, וכן מי שקיבל היתר ממנו בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמו או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראה לנכון. מפעיל האתר יהיה רשאי, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
 • האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

משתמש אשר יתקין על גבי הדפדפן אפליקציה ייעודית לחסימת פרסומות (AdBlock) מצהיר כי הוא מאשר ומסכים כי מפעיל האתר יהיה רשאי לבצע רישום וכן לשמור במאגרי האתר את פרטיי כתובת ה- IP של המשתמש וכן לכלול ברשומותיו סימון לפיה כתובת ה- IP  האמורה חסומה מקבלת פרסומות. מפעיל האתר אינו כולל ברשומותיו מידע אחר לגבי משתמש אשר עושה שימוש באפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות. מפעיל האתר יהיה רשאית להציע, מעת לעת, למשתמש אשר התקין את האפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות להסיר את ההתקנה ו/או לכלול את האתר כאתר מאושר ברשימת ה- White list של אותו המשתמש.

הפסקת שימוש ושיפוי
 • מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, חסימת IP וכן כל פעולה אחרת אשר מפעיל האתר ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניין ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.
חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 • הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של מפעיל האתר (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי. (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של האתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק למפעיל האתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו מכל אחריות בעניין זה.

מדיניות פרטיות

אתר AppZone מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר. פרק זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות של האתר

מפעיל האתר רוכש שירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים (ספקים חיצוניים), לפיכך המידע (לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה) שהמשתמש מוסר באמצעות האתר נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם מפעיל האתר ו/או אינם בשליטת מפעיל האתר. ייתכן שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל (לרבות חברות בארה"ב). במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי האתר יהיה רשאי להעביר ו/או לשמור את המידע שנמסר לו על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.

רישום לשירותים ועדכון פרטים
 • חלק מהשירותים באתר, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. הואיל והאתר יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 • הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את האתר במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת. האתר (או מי מטעמו) יהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 • ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.
 • ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הגוגל הפרטי שלך באתר גוגל ("חשבון גוגל"). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הגוגל יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הגוגל לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר גוגל.
 • הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
 • הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.
 • במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
 • מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידו באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למפעיל האתר את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

איסוף ושימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר) , Advertising ID המוקצה למכשירך, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. כל המידע ישמר בשרתי גוגל והיה נגיש למפעיל האתר.

 • השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות, מיקומך, ותחומי עניינך. אם תבחר שלא לאפשר איסוף מידע מסוים, הדבר עלול, במקרים מסוימים למנוע את היכולת לספק לך חלק מהשירותים.
  • לשם שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.
  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור ושיפור היצע המוצרים, שירותים ותכנים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. שים לב כי יתכן כי גבית הכספים עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים תתבצע על ידי חברות סליקה ויתכן כי תידרש למסור לחברות סליקה כאמור מידע אישי כגון שמך, כתובת לשליחת חשבונית ופרטי כרטיס אשראי. שימוש במידע כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה.
  • כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.
  • ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך )
  • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר AppZone .
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
 • אתר AppZone רשאי לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותו, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שיתפרסם באתר והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי AppZone ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק, אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 • חלק מהמידע אשר יצטבר אודותיך יהיה חשוף למפעיל האתר, לשותפיו ולנעברים שונים, כמפורט בפרק זה להלן.
 • תכנים שאתה מגיש לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים להיום חשופים לגולשים באינטרנט ובפרט לגולשי האתר. אם תפרסם פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור אתה עשוי לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאתה מעוניין שיהיה נגיש לכולם.
מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו
 • מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר או לשם משלוח דברי פרסומת מטעם האתר ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה מפעיל האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.
  • מפעיל האתר יהיה רשאית למסור את פרטיך לקבלני משנה , בישראל ומחוץ לה, מטעמה לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר (לרבות, למען הסר ספק, השירותים בו).
  • לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה למפעיל האתר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל האתר.
  • בכל מקרה שמפעיל האתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  • במקרה שמפעיל האתר ימצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  • אם מפעיל האתר יעמוד בפני איום שיינקט נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר.
  • במסגרת העברה חוקית של פעילות האתר לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם) ו/או פשיטת רגל.
  • אם מפעיל האתר ישתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או ירכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או יבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר – וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים;
  כאשר אתה משתמש באתר, מפעיל האתר רשאי לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות. תוכנות צד ג' אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך, נתוני אפליקציות קיימות במכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בכל מקרה, תוכנות צד ג׳ כאמור לא יאספו מידע מזהה או רגיש הנוגע אליך. בעת שימושך באתר אתה מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
 • מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידי האתר לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיו העסקיים של מפעיל האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.
שימוש במערכת Google Analytics.

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. מפעיל האתר אינו משלב ו/או מאחד את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידיGoogle Analytics  אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html  ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/

ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics  בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/partners/.  באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Cookies

האתר משתמש ב-Cookies "עוגיות" לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה משרתי האתר חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש בחלקים באתר הדורשים רישום. המידע ב-Cookies מוצפן.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר יותאם להעדפותיך. ה-Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן"Cookies"). תפקיד ה- Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה Cookies-עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות בCookies-כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה:http://www.google.com/intl/en/privacy  שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של חברת גוגל (ככל שלא מותקן על מחשבך/מכשירך) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

אבטחת מידע

מפעיל האתר AppZone מיישם באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לשרתי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעיל האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר AppZone יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי AppZone משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ומפעיל האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיו של פעיל האתר – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר AppZone במידה ויהיו – יוסיף להישמר באתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מפעיל האתר AppZone למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למפעיל האתר לפעול כאמור.

 • אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר AppZone אינו כפוף למדיניות הפרטיות של AppZone אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעיל האתר AppZone רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פירסומם גם מבלי שמפעיל האתר ידרש למסור למשתמשים באתר הודעה בדבר השינוי.

כללי

הגבלת אחריות

מפעיל האתר לא ישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם מפעיל האתר קיבל הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא ישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

ידוע למשתמש כי מפעיל האתר הסכים להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי מפעיל האתר מסתמך על כך.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את מפעיל האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג'.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור רמלה.

תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.